POIS RP GDDKiA FS

Zakres Robót, Odcinek B

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca Odcinka B zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • droga ekspresowa S-7 o nawierzchni betonowej;
 • węzły drogowe: „Antoninów”, „Złotokłos”, „Tarczyn Północ”;
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II - km 13+150, MOP II - km 13+150;
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej;
 • wykonanie remontu istniejącej drogi krajowej nr 7 od km 388+700 do km 405+300, w którego zakres wchodzi:
  • odtworzenie organizacji ruchu wraz ze zmianami wynikającymi z projektu stałej organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawcę.
  • wykonanie remontu istniejącej drogi krajowej nr 7 od km 388+700 do km 405+300

Dokładny kilometraż drogi ekspresowej S-7 Odcinka B wynosi od km 6+936,10 do km 21+737,56 oraz charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość pasów ruchu:
  • 2 x 3 x 3,5 m (od km 6+936,10 do km 6+989,00),
  • 2 x 2 x 3,5 m (od km 7+172,90 do km 21+737,56) – koordynacja projektu budowy Odcinka B z projektem budowy Odcinka A, pod kątem zmiany przekroju z 2 x 3 x 3,5 na 2 x 2 x 3,5 m od km 6+989,00 do km 7+172,90
 • pas dzielący wraz z opaskami, stanowiący rezerwę pod trzeci pas ruchu - min. 12 m. Na odcinku od km 6+936,10 do km 7+172,90 min. pas dzielący wraz z opaskami wyniesie min 5 m.
 • szerokość opaski - 0,5 m.
 • pas awaryjny - 2,5 m.
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu - 32,5m (0,75 + 2,5 + 2 x 3,5 + 0,5 + 11,0 + 0,5 + 2 x 3,5 + 2,5 + 0,75) lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • kategoria ruchu - KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

Pas technologiczny zostanie zaprojektowany i wybudowany wyłącznie w miejscach gdzie nie ma ciągłości dróg obsługujących przyległy teren, w celu zapewnienia dojazdu służbom utrzymującym drogę ekspresową oraz służbom ratowniczym jako dojazd awaryjny. Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość - 3 m
 • pochylenie poprzeczne - 5% - 10%
 • konstrukcja nawierzchni - utwardzona na całej szerokości
 • skrajnia pionowa - min. 3,5 m

Wykonawca ma obowiązek tak zaprojektować geometrię drogi, przede wszystkim w miejscach newralgicznych, tj. m.in. rampy drogowe, tarcze skrzyżowań, aby uwzględniała ona możliwości techniczne jej wykonania, czyli tak aby wartości minimalne i maksymalne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

W związku z tym, po wybudowaniu drogi ekspresowej bezwzględnie muszą być zachowane parametry techniczne zgodne z warunkami technicznymi, tj.:

 • największe dodatkowe pochylenie podłużne krawędzi jezdni,
 • najmniejsze dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni na odcinku o pochyleniu poprzecznym ≤ 2% rampy drogowej,
 • minimalne wymagane pochylenie ukośne jezdni, tj. 0,7%,
 • największy dopuszczalny przyrost przyspieszenia dośrodkowego działającego na pojazd,
 • zachowanie przy zmianie kierunku pochylenia poprzecznego jezdni, pochylenia podłużnego osi i krawędzi jezdni większego od dodatkowego pochylenia podłużnego, nie mniej niż o 0,2%.
 • Na każdym pasie ruchu drogi ekspresowej należy zapewnić widoczność na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni dla prędkości miarodajnej Vm=120km/h.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

 

Węzeł „Antoninów”

Projektowana droga gminna będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 11+605,06 i przebiegać nad drogą ekspresową.

Droga gminna (WD-9c)

 • klasa-Z
 • prędkość projektowa Vp-60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) - 1
 • szerokość pasów ruchu –2x 3,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu - KR 4

Węzeł „Złotokłos”

Droga powiatowa nr 2846W będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 16+229,63 i przebiegać pod drogą ekspresową.

Droga powiatowa nr 2846W (WS-14)

 • klasa-Z
 • prędkość projektowa Vp-60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) - 1
 • szerokość pasów ruchu –2x 3,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu - KR 4

Węzeł „Tarczyn Północ”

Droga wojewódzka nr 876 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 21+057,83 i przebiegać nad drogą ekspresową.

Droga wojewódzka nr 876 (WD-18)

 • klasa-G
 • prędkość projektowa Vp-60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) - 1
 • szerokość pasów ruchu –2x 3,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,25 m
 • kategoria ruchu - KR 5

Przejazd WD-7a

Ul. Żwirowa (droga powiatowa nr 2840W) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 8+635,83 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa – Vp=60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x 3,5 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Przejazd WS-9

Ul. Gościniec (droga powiatowa nr 2839W) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 11+013,13 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa – Vp=60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x 3,5 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Przejazd WD-11

Ul. Szklarniowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 13+003,78 i przebiegać nad drogą ekspresową

 • klasa – L
 • prędkość projektowa – Vp=40km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR 2

Przejazd WD-13

Ul. Łanowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 15+039,97 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa – L
 • prędkość projektowa – Vp=40km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x 2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR 2

Przejazd WD-15

Ul. Szczakowska będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 17+055,55 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa – L
 • prędkość projektowa – Vp=40km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR 2

Przejazd WD-16

Ul. Piaseczyńska (droga powiatowa nr 2847W) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 18+837,26 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa – Vp=60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Przejazd WD-17

Ul. Długa będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 19+916,29 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa – L
 • prędkość projektowa – Vp=40km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR 2

Przejazd WS-19

Ul. Spokojna będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 21+362,34 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa – L
 • prędkość projektowa – Vp=40km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2x3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR 2

Drogi obsługujące przyległy teren bez mijanek

 • łączna orientacyjna długość ok. 5 km
 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30,40 km/h
 • szerokość jezdni - 5 m – 7 m
 • szerokość poboczy - min. 0,75 m – 1,00 m
 • kategoria ruchu - KR1 - 3

Drogi obsługujące przyległy teren z mijankami

 • łączna orientacyjna długość ok. 0,5 km
 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • szerokość jezdni - 3,5 m
 • szerokość poboczy - min. 0,75 m
 • kategoria ruchu - KR1
 • mijanki - w odstępach max 250 m
 • długość mijanki - 25 m
 • szerokość mijanki - 2 m
 • skos wjazdowy - 1:2
 • skos wyjazdowy - 1:2

Poniżej zamieszczamy arkusze Projektu Zagospodarowania Terenu przedłożone przez Wykonawcę w ramach dokumentacji załączonej do wniosków o wydanie decyzji ZRiD. Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwające postępowanie administracyjne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, rozwiązania projektowe przedstawione na przedmiotowych arkuszach mogą jeszcze ulec zmianie. W razie pytań, prosimy o kontakt z biurem Inżyniera Kontraktu: tel. 500 288 737, e-mail: biuro.S7@suezpolska.pl

Etap 1: 

Etap 2:

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu