POIS RP GDDKiA FS

Zakres Robót, Odcinek A

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca Odcinka A zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • droga ekspresowa S-7 o nawierzchni betonowej;
 • węzły drogowe: „Zamienie”, „Lesznowola”;
 • Obwód Utrzymania Drogi (OUD) „Zamienie” z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi oraz infrastrukturą dla właściwego funkcjonowania OUD.
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej;
 • budowa dróg obsługujących przyległy teren (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych);

Dokładny kilometraż drogi ekspresowej S-7 Odcinka A wynosi od km 0+300 do km 6+936,10. Projektowany Odcinek A, charakteryzuje się klasą techniczną S oraz prędkością projektową: 100 km/h.


Ilość pasów ruchu w poszczególnych fragmentach Odcinka:

W przypadku przekroju poprzecznego drogi głównej – szerokość pasa ruchu nie zostanie zaprojektowana mniejsza niż 3,5 m, z uwzględnieniem obowiązujących warunków technicznych.

Początek Odcinka A (km 0+468,48) zostanie dowiązany do przekroju istniejącej drogi (łączny przekrój: 4 x 2, w tym jezdnie główne 2 x 2 oraz dwie jezdnie zbierająco-rozprowadzające o przekroju poprzecznym jak łącznica P2).

Fragment od węzła Lotnisko – km ok. 1+400:

 • jezdnia wschodnia: 3 pasy ruchu, przy czym na odcinku rozpoczynającym węzeł Lotnisko: dwa pasy oraz podwójny pas wyłączania na jezdnię zbierająco-rozprowadzającą o przekroju poprzecznym jak łącznica P3, ze zmniejszeniem o jeden liczby pasów ruchu na jezdni drogi.
 • jezdnia zachodnia: 2 pasy ruchu, w przypadku strony zachodniej: jezdnia zbierająco-rozprowadzająca o przekroju poprzecznym jak łącznica P3.

W km ok. 1+400 rozpocznie się dodatkowy ukośny pas ruchu o charakterze łącznicy, umożliwiający wyjazd z jezdni zachodniej i wjazd na jezdnię zbierająco-rozprowadzającą, o przekroju poprzecznym jak łącznica P1 z opaską o szerokości 0,5 m, rozpoczynający się równoległym pasem wyłączania w ciągu jezdni zachodniej i przechodzący płynnie w trzeci pas ruchu po lewej stronie jezdni zbierająco-rozprowadzającej.

Fragment od km ok. 1+400 do węzła Zamienie, trasa główna charakteryzuje się:

 • jezdnia wschodnia: 3 pasy,
 • jezdnia zachodnia: 2 pasy,
 • strona zachodnia: jezdnia zbierająco-rozprowadzająca o przekroju poprzecznym trzypasowym, z pasem awaryjnym i opaską jak dla łącznicy P3.

Fragment od węzła Zamienie:

 • jezdnia wschodnia: 3 pasy, nie licząc pasów wyłączania i pasów włączania,
 • jezdnia zachodnia: 2 pasy, przy czym na odcinku kończącym węzeł Zamienie: 5 pasów (2 + 2 + 1), w tym dwa następujące po sobie odcinki równoległego względem krawędzi jezdni drogi pasa włączania,
 • strona zachodnia: jezdnia zbierająco-rozprowadzająca o przekroju poprzecznym jak łącznica P3, nie licząc pasów wyłączania, pasów włączania i obszaru przeplatania pomiędzy łącznicami nr 3 i nr 2, tym samym zwiększając liczbę pasów ruchu o jeden.

Fragment od węzła Zamienie do węzła Lesznowola: 2 x 3 x 3,5 m.

Fragment od węzła Lesznowola:

 • jezdnia wschodnia: 3 pasy, nie licząc pasów wyłączania i pasów włączania,
 • jezdnia zachodnia: 3 pasy, nie licząc pasów wyłączania i pasów włączania z jezdni zbierająco-rozprowadzającej,
 • strona zachodnia: jezdnia zbierająco-rozprowadzająca o przekroju poprzecznym jak łącznica P1, nie licząc pasów wyłączania, pasów włączania i obszaru przeplatania pomiędzy łącznicami nr 2 i nr 3, tym samym zwiększając liczbę pasów ruchu o jeden.

Fragment od węzła Lesznowola do końca Odcinka A (km 6+936,10): 2 x 3 x 3,5 m.

Na poziomie Projektu organizacji ruchu zostanie skoordynowany projekt budowy odcinka A z projektem budowy odcinka B, pod kątem zmiany przekroju od km 6+989 z 2 x 3 x 3,5 m na 2 x 2 x 3,5 m.


Pozostałe parametry projektowanej drogi ekspresowej:

 • pas dzielący wraz z opaskami - min. 5 m
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu - 32,5m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

Pas technologiczny zostanie zaprojektowany i wybudowany wyłączenie w miejscach, gdzie nie stwierdza się ciągłości dróg obsługujących przyległy teren, w celu zapewnienia dojazdu służbom utrzymującym drogę ekspresową oraz służbom ratowniczym jako dojazd awaryjny. Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość - 3 m
 • pochylenie poprzeczne - 5% - 10%
 • konstrukcja nawierzchni - utwardzona na całej szerokości
 • skrajnia pionowa - min. 3,5 m

Wykonawca ma obowiązek tak zaprojektować geometrię drogi, przede wszystkim w miejscach newralgicznych, tj. m.in. rampy drogowe, tarcze skrzyżowań, aby uwzględniała ona możliwości techniczne jej wykonania, czyli tak aby wartości minimalne i maksymalne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

W związku z tym, po wybudowaniu drogi ekspresowej bezwzględnie muszą być zachowane parametry techniczne zgodne z warunkami technicznymi, tj.:

 • największe dodatkowe pochylenie podłużne krawędzi jezdni,
 • najmniejsze dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni na odcinku o pochyleniu poprzecznym ≤ 2% rampy drogowej,
 • minimalne wymagane pochylenie ukośne jezdni, tj. 0,7%,
 • największy dopuszczalny przyrost przyspieszenia dośrodkowego działającego na pojazd,
 • zachowanie przy zmianie kierunku pochylenia poprzecznego jezdni, pochylenia podłużnego osi i krawędzi jezdni większego od dodatkowego pochylenia podłużnego, nie mniej niż o 0,2%.
 • Na każdym pasie ruchu drogi ekspresowej należy zapewnić widoczność na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni dla prędkości miarodajnej Vm=120km/h.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

 

Droga Powiatowa nr 2841W (WD-3):

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 2
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 5

Droga Powiatowa nr 2841W (ul. Postępu i Karczunkowska w obszarze ronda nr 3 i ul. Postępu w obszarze węzła Lesznowola):

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • szerokość jezdni – 6 m
 • KR – 5

Droga Powiatowa nr 2841W (ul. Postępu w obszarze węzła Lesznowola

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • szerokość jezdni – 6 m
 • KR – 5

Jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca (od węzła Lotnisko do węzła Zamienie):

 • prędkość projektowa Vp – 80 km/h
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m + pasy włączeń i włączeń oraz odcinek przeplatania
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 1,0 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 7

Węzeł „Lesznowola”

 

Projektowana droga wojewódzka DW 721 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 5+977,14 i przebiegać nad drogą ekspresową.

Droga wojewódzka nr 721 (WD-6)

 • klasa – G
 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 2
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,25 m
 • kategoria ruchu – KR 5

Jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca

 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • szerokość pasów ruchu – 4,5 m, 2x3,5 m
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 1,0 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 6

Przejazd WS-1

Ul. Baletowa będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 1+161,99 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa – Vp = 60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,0 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Przejazd WD-4

Ul. Raszyńska (droga powiatowa nr 2842W) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 4+458,76 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa – Vp = 60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Przejazd WS-5

Ul. Krasickiego (droga powiatowa nr 2843W) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 5+511,19 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa – Z
 • prędkość projektowa – Vp = 60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Przejazd WS-7

Ul. Słoneczna (droga wojewódzka nr 721) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 6+799,94 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa – G
 • prędkość projektowa – Vp = 60km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m
 • kategoria ruchu – KR 3

Kładka KP-3b

 • Kładka pieszo-rowerowa, zlokalizowana w km ok. 2+965
 • Szerokość całkowita – 5,0 m
 • Szerokość użytkowa – 4,5 m

Drogi obsługujące przyległy teren bez mijanek

 • klasa techniczna – D, L
 • prędkość projektowa Vp – 30, 40, 50 km/h
 • szerokość jezdni – 5 m-7 m
 • szerokość poboczy – min. 0,75 m – 1,00 m
 • kategoria ruchu – KR1-3
 • obciążenie – 100 kN/oś

Drogi lokalne i obsługujące przyległy teren z mijankami

 • klasa techniczna – D
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • szerokość jezdni – 3,5 m
 • kategoria ruchu – KR1
 • obciążenie – 100 kN/oś
 • mijanki – w odstępach max 250 m
 • długość mijanki – 25 m
 • szerokość mijanki – 2 m
 • skos wjazdowy – 1:2
 • skos wyjazdowy – 1:2

Poniżej zamieszczamy arkusze Projektu Zagospodarowania Terenu przedłożone przez Wykonawcę w ramach dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji ZRiD. Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwające postępowanie administracyjne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, rozwiązania projektowe przedstawione na przedmiotowych arkuszach mogą jeszcze ulec zmianie. W razie pytań, prosimy o kontakt z biurem Inżyniera Kontraktu: tel. 500 288 737, e-mail: biuro.S7@suezpolska.pl

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu